Kind, Fra, Hund
Alletooch

Frieh gieh iech mitn Hund, saats Kind, un dann gieh iech zer Schul. Un wenn iech aus dr Schul kumm, gieh iech wieder mitn Hund un dann gieh iech wieder zer Schul. Dann kumm iech ehamm, saa meiner Muttel Hallo, ass mitr Omdbrut un dann gieht die mitn Hund und iech gieh schlofn. Frieh gieh iech dann wieder mitn Hund.

Frieh gieh iech zer Arb, saat de Fra, un wenn iech omds von dr Arb kumm, saa iech men Kind Hallo, mir assen Omdbrut un dann gieh iech mitn Hund un dann gieh iech schlofn. Frieh gieh iech dann wieder zer Arb.

Frieh gieh iech mitn Kind, saat dr Hund, un dann schlof iech. Und mittogs gieh iech wieder mitn Kind un dann schlof iech. Un omds gieh iech mitr Fra un dann schlof iech wieder. Iech däd gern mol allene gieh.