Bana, Bamama, Galu
Dazi nga dazi lose

Bana wapalira: Panamulenjilenji nkhwendakhwenda na galu wane, ndipo kuluta kuskulu. Pala nkufumira kuskulu, nkhwendakwendaso na galu ndipo nkwizaso kuskulu. Ndiposo ndafika kunyumba, nkhupalira bamama bane "Monile", nkhurya chakurya ya nausiku, ndiposo nkhwendakhewenda na galu, ndipo nkhugona. Panamulenjilenji nkhwendakhewendaso na galu.

Bamama phalira: Panamulenjilenji nkhuluta kunchito, ndipo, pala ndafika kunyumba pa nausiku, nkutauzgia wana wane, tikurya chakurya ya nausiku ndipo nkhugona. Panamulenjilenji nkhulutaso kunchito.

Galu palira: Panamulenjilenji nkhuluta na bana ndipo nkugona. Pamuhanya nkulutaso na bana ndipo nkugona. Panamise nkuluta na bamama. Panyengo yinyake nkukumba kuluta pera.